Накнадa нето плате


Право на накнаду плате за вријеме коришћења породиљског одсуства, односно право послодавца на рефундацију исплаћене накнаде нето плате породиљи има послодавац који је регистрован код надлежног суда или другог надлежног органа у Републици Српској, има потврду о регистрацији са ЈИБ-ом издату од надлежне Пореске управе и који има закључен уговор о раду са запосленом мајком односно запосленим оцем, односно старатељем, на територији Републике Српске и који испуњава друге законом прописане услове.

Право на рефундацију може се признати послодавцу који је редовно уплаћивао допринос за дјечију заштиту за све запослене раднике, за претходних 12 мјесеци у висини прописаној Законом.

Рок за подношење захтјева за остваривање овог права је 12 мјесеци од дана отпочињања породиљског одсуства.

Период породиљског одсуства за прво двоје дјеце је 12 мјесеци, а за близанце, треће и свако наредно 18 мјесеци с тим што првих 30 дана пада на терет послодавца, а 11 односно 17 мјесеци на терет ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту.


Уз уредно попуњен захтјев потребно је доставити и сљедећу документацију:

  • уредно попуњен „Образац НП-2“;
  • појединачне доказе о висини плате породиље за период од 12 мјесеци прије отпочињања породиљског одсуства - писмени обрачун плате за сваку исплату, у складу са чланом 126. став 3. Закона о раду и „Обрасце бр.1002“ Пореске управе (МОП-ови);
  • појединачне доказе о висини исплаћене накнаде нето плате породиље за вријеме трајања породиљског одсуства – писмени обрачун плате за сваку извршену исплату, у складу са чланом 126. став 3. Закона ораду и „Обрасце бр.1002“ Пореске управе (МОП-ови);
  • рјешење о признатом праву на коришћење породиљског одсуства и дознаке љекара са одговарајућом шифром „трудноћа и порођај“;
  • копија пријаве о осигурању породиље („Образац ПД 3100“) и уговора о раду;
  • „рекапитулације обрачуна и уплате пореза и доприноса наплате и друга примања“ за појединачне мјесеце за све запослене раднике, у посљедњих годину дана прије отпочињања коришћења породиљског одсуства породиље;
  • и друга документација по потреби, на захтјев првостепеног органа.

Образац НП-1 и образац НП-2

Образац НП-3

Образац рјешења о породиљском одсуству

Образац требовања послодавца