Рад са половином радног времена

Рад са једном половином пуног радног времена ради појачане његе и старања о дјетету са психофизичким сметњама у развоју


Право на рад са једном половином пуног радног времена, ради појачане његе и старања о дјетету са психофизичким сметњама у развоју, остварује један од родитеља уколико дијете није смјештено у одговарајућу здравствену или социјалну установу, са правом на накнаду за другу половину пуног радног времена.

Ово право се остварује на период од годину дана и за његово продужење је потребно поново поднијети захтјев.


За остваривање овог права је потребна сљедећа документација:

 • уредно попуњен „Образац РПР-2“;
 • налаз и мишљење овлаштеног доктора о потреби дјетета са психофизичким сметњама у развоју за појачаном његом и старањем и потреби запосленог родитеља да ради са једном половином пуног радног времена;
 • рјешење о оцјењивању способности и разврставању дјетета ометеног у развоју или налаз и мишљење првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју;
 • рјешење послодавца о одобравању рада са једном половином пуног радног времена;
 • доказ о привременом или трајном одсуству једног родитеља (пресуда суда, затворска казна, боравак у иностанству и др.);
 • доказ о продуженом родитељском праву за дјецу старију од 18 година (одлука Суда);
 • доказ о исплаћеној нето – плати за пуно радно вријеме, односно износу плате за једну половину пуног радног времена (платне листе за 12 мјесеци уназад);
 • уговор о раду оба запослена родитеља;
 • доказ да је незапослени родитељ неспособан да се стара о дјетету;
 • доказ да дијете није смјештено у социјално – здравствену установу;
 • и друга документација по потреби, на захтјев првостепеног органа.

Образац захтјева за рад са једном половином радног времена