О нама

Упутство о поступању са пријавом корупције

Статут Јавне установе Јавни фонд за дјечију заштиту


Јавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту основанa је 25.11.1996. године Одлуком Владе Републике Српске, број: 02-1322/96 од 25.11.1996. године као Јавни фонд за дјечију заштиту са сједиштем у Палама.

Рјешењем Oсновног суда у Бијељини Јавни фонд за дјечију заштиту је дана 18.05.1998. године промијенио сједиште са Пала у Бијељину.

У складу са Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1424/13 од 03.07.2013.године о усклађивању акта о оснивању Јавне установе "Јавни фонд за дјечију заштиту" промијењен је назив установе у Јавна установа "Јавни фонд за дјечију заштиту",са сједиштем у улици Јерменска 1а, Бијељина.

У складу са Законом о дјечијој заштити (''Службени гласник Републике Српске'', број: 04/02–Пречишћени текст, 17/08 и 1/09) и Одлуком Владе Републике Српске о усклађивању акта о основању, број: 04/1-012-2-1424/13 од 03.07.2013. године измијењен је назив у Јавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту.

Дjечију заштиту чине права родитеља и дjеце и организоване дjелатности и активности којима се обезбеђује:
1) подршка за рађање дјеце и усклађивање рада и родитељства;
2) стварање основних услова за уједначавање нивоа задовољавања развојних потреба дјеце;
3) помоћ породици са дјецом у остваривању њене репродуктивне, заштитне, васпитне и економске функције;
4) побољшање материјалног положаја породица са дјецом;
5) посебна финансијска подршка породици за рођење трећег дjетета.

Организациона структура Фонда

О правима из Закона о дјечјој заштити у првом степену одлучују филијале у Бањој Луци, Приједору, Добоју, Бијељини, Источном Сарајеву и Требињу.

Посредством Фонда остварују се права из Закона о дјечјој заштити која се реализују кроз новчана давања и пружање услуга кориснику.
Обављање послова Фонда у процесу остваривања права врши се према одредбама важећег Закона о дјечјој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број: 114/17, 122/18, 107/19 i 119/21). Дјелатност Фонда је обимна и обухвата велики број разноврсних послова.

У циљу обављања дјелатности у Фонду се врши:

1) праћење прилива и обезбјеђење средстава у складу са законом;
2) обезбјеђење, ефикасно, рационално и законито остваривање права из дјечије заштите;
3) одлучивање о захтјевима за остваривање права из дјечије заштите у првом степену, у складу са Законом;
4) обезбјеђује намјенско и економично кориштење средстава за дјечију заштиту;
5) планирање и подстицање развоја и унапређења дјечије заштите;
6) пружа стручну помоћ корисницима и другим лицима приликом остваривања права;
7) стварање основних услова за уједначавање нивоа задовољавања развојних потреба дјеце,
8) помоћ породици са дјецом у остваривању њене репродуктивне, заштитне, васпитне и економске функције;
9) обезбјеђује средства за трошкове првостепеног и другостепеног поступка, израду и одржавање информационог система, обуку радника и набавку рачунарске опреме;
10) јединствена обрада података о корисницима права из дјечје заштите и исплата средстава по основу признатих права;
11) води одговарајуће евиденције о корисницима права у складу са Законом;
12) обраду података о корисницима права и исплату новчаних давања из средстава прописаних законом и врши обрачун права;
13) контрола рјешења о признатим правима из области дјечије заштите и рјешавање у другом степену;
14) припрема за доношење подзаконских, општих, управних и других појединачних аката, у складу са законом;
15)контрола над поступком рјешавања о захтјевима странака у складу са Законом;
16) обавља друге послове у вези са спровођењем и остваривањем права из дјечје заштите.

Организација Фонда заснива се на начелима којима се обезбјеђује:
1) примјена закона, других прописа и општих аката донесених на основу закона;
2) успостављање и спровођење финансијског управљања и контроле;
3) једнаки услови рада и доступност Стручне службе свим корисницима права;
4) рационалност и економичност у раду и пословању и управљање људским ресурсима;
5) пуна запосленост радника и квалитетно, ефикасно и ажурно обављање послова;
6) примјена прописаног начина рада за обављање послова за спровођење Закона о дјечијој заштити на бази јединствене праксе руковођења;
7) вертикални и хоризонтални проток информација на бази координације и аутоматске обраде података;
8) обезбјеђење услова за контролу рада и пословања од стане надлежног органа, и
9) груписање послова у Стручној служби према њиховој сродности, функционалности и локалитету.

Рад Фонда је јаван. Јавност рада Фонда обезбјеђује се обавјештавањем корисника права, као и јавности о раду Фонда, путем средстава јавног информисања и интернет странице Фонда.