Матерински додатак


Ово право остварује незапослена мајка, односно друго лице у складу са Законом, у трајању од 12 мјесеци, а за близанце и свако треће и наредно дијете у трајању од 18 мјесеци.

Право на матерински додатак, како је прописано чланом 15. став 2. Закона, може остварити мајка под условом:
-да има пребивалиште у Републици најмање годину дана прије рођења дјетета и да је незапослена на дан рођења дјетета и до истека рока од 90 дана од рођења дјетета.
Изузетно од става 2, право на матерински додатак може остварити мајка која има пребивалиште у Републици ако отац дјетета има пребивалиште у Републици најмање годину дана прије рођења дјетета.
Право на матерински додатак може остварити и мајка која је страни држављанин под условом:
-да има стални или привремени боравак у Републици најмање годину дана прије рођења дјетета;
-да је незапослена на дан рођења дјетета и до истека рока од 90 дана од дана рођења
дјетета;
-да у држави чији је држављанин није корисник права по истом основу.

Висина материнског додатка утврђује се у износу од 100% од основице из члана 21. Закона о дјечјој заштити.
Основицу за утврђивање висине права из члана 14, 22. и 36г. овог закона, као и основицу за утврђивање висине цензуса из члана 25. овог закона, почев од 2024. године, утврђује одлуком Влада Републике Српске у проценту од најниже плате у претходној години.
Накнада на име овог права, у складу са напријед наведеним, за 2024. годину износи 406,00 КМ.

Изузето, чланом 16. Закона прописано је да:
Уколико корисник права на матерински додатак напусти дијете или умре у току остваривања права, даља исплата права вршиће се другом родитељу који живи у заједничком домаћинству са дјететом.
Уколико оба родитеља напусте дијете, умру или уколико су спријечени да врше родитељско право у току остваривања права, даља исплата права се обуставља до доношења одлуке надлежног органа о породичном статусу дјетета, а исплата права се наставља од првог дана наредног мјесеца од дана обуставе исплате.
Уколико у току исплате права на матерински додатак која се врши у мјесечним износима дијете умре, преостали износ права се исплаћује за период за који је право признато.

Уколико прије подношења захтјева за остваривање права у року из члана 15. став 1. овог закона живорођено дијете умре или захтјев подноси мајка која је родила мртво дијете, мајци се признаје право на матерински додатак у трајању од најмање 60 дана од дана рођења дјетета.
Изузетно од става 4. овог члана, мајци се признаје право на матерински додатак онолико времена колико је, према оцјени овлашћеног доктора медицине, потребно да се опорави од порођаја и психичког стања изазваног губитком дјетета, а најдуже 12 мјесеци од дана рођења дјетета.


ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК

Захтјев за остваривање права са приложеном потребном документацијом подоноси се у року од 90 дана од дана рођења дјетета на попуњеном Обрасцу МД-1.

Захтјев за остваривање права подноси се пословници ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту на чијем подручју подносилац захтјева има пребивалиште, односно дозволу за боравак странаца.
Подоносилац захјева (мајка или друго лице) која није у могућности да из објективних разлога уз попуњени захтјев за остваривање права на матерински додатак (Образац МД-1) приложи сву наведену потребну документацију, може у року прописаном Законом првостепеном органу, поштом или непосредно поднијети захтјев (непотпун) уз обавезу првостепеног органа да исти заприми.
Подносилац захтјева који је послао поштом или непосредно предао непотпун захтјев првостепеном органу, дужан је у законском року или у накнадном року који му одреди првостепени орган, доставити документацију која није приложена уз захтјев.
Првостепени орган ће непотпуне захтјеве рјешавати на начин и поступак прописан Законом о општем управном поступку.


*Уколико користите Google Chrome, документе преузимате десним кликом на линк и одабиром опције "сачувај везу као..." или "save target as...", а затим да потврдите да желите задржати фајл. Због учесталих проблема са преузимањем докумената у Google Chrome прегледачу, препоручујемо да за преузимање документације користите Mozilla Firefox или Microsoft Edge прегледаче.

Образац захтјева за матерински додатак

Изјава о члановима заједничког домаћинства – кућна листа