О нама

Статут Јавне установе Јавни фонд за дјечију заштиту

Статут измјене

Јавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту основанa је 25.11.1996. године Одлуком Владе Републике Српске, број: 02-1322/96 од 25.11.1996. године као Јавни фонд за дјечију заштиту са сједиштем у Палама.

Рјешењем Oсновног суда у Бијељини Јавни фонд за дјечију заштиту је дана 18.05.1998. године промијенио сједиште са Пала у Бијељину.

У складу са Законом о дјечијој заштити (''Службени гласник Републике Српске'', број: 4/02–Пречишћени текст, 17/08 и 1/09) и Одлуком Владе Републике Српске о усклађивању акта о основању, број: 04/1-012-2-1424/13 од 03.07.2013. године измијењен је назив у Јавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту.

Сједиште Јавне установе Јавног фонда за дјечију заштиту је у Бијељини, са канцеларијама у: Бања Луци, Источном Сарајеву и Требињу.

Дjечију заштиту чине права родитеља и дjеце и организоване дjелатности и активности којима се обезбеђује:
1) стварање основних услова за приближно уједначавање нивоа задовољавања развојних потреба дjеце;
2) помоћ породици у остваривању њене репродуктивне, заштитне, васпитне и економске функције;
3) дневни боравак, васпитање и образовање, превентивна здравствена заштита, исхрана, одмор, рекреација, културне, спортске и стваралачке активности дjеце;
4) одговарајућа садржина рада са дjецом без родитељског старања, дjецом са сметњама у развоју, дjецом на дужем болничком лечењу и дjецом из социјално угрожених породица;
5) посебна заштита трећег дjетета из породице са више дjеце.

Дјелатност Фонда је: - 84.30 - дјелатност „обавезног социјалног осигурања“.

У циљу обезбјеђења права из дјечије заштите у Фонду се обављају следећи послови:
а) праћење прилива и обезбјеђење средстава у складу са законом;
б) распоређивање средстава на законом и планом утврђене намјене;
в) обезбјеђење остваривања права реализацијом утврђених облика дјечије заштите, у складу са законом и другим актом;
г) обезбјеђење услова за спровођење дјечије заштите;
д) надзор над стручним радом органа и служби које рјешавају о правима из дјечије заштите, у складу са законом;
ђ) обезбјеђење намјенског и економичног кориштења средстава дјечије заштите;
е) планирање и подстицање развоја и унапређења дјечије заштите;
ж) обезбјеђење услова за уједначено задовољавање развојних потреба дјеце и реализацију одговарајућих програма;
з) обезбјеђење пружања помоћи породици у остваривању репродуктивних, васпитних и економских функција;
и) едукацијa радника и одржавање информационог система центара и служби социјалне и дјечије заштите у општинама;
ј) јединствена обрада података о корисницима права из дјечије заштите и исплата средстава по основу признатих права;
к) ревизија рјешења о признатим правима из области дјечије заштите и рјешавање у другом степену;
л) припрема за доношење општих, управних и других појединачних аката, у складу са законом;
м) обављање и других послова у складу са законом.

Организација Фонда заснива се на начелима којима се обезбјеђује:
1) примјена закона, других прописа и општих аката донесених на основу закона;
2) једнаки услови рада и доступност Стручне службе свим корисницима права;
3) рационалност и економичност у раду и пословању;
4) пуна запосленост радника и квалитетно, ефикасно и ажурно обављање послова;
5) примјена прописаног начина рада за обављање послова за спровођење Закона о дјечијој заштити на бази јединствене праксе руковођења;
6) вертикални и хоризонтални проток информација на бази координације и аутоматске обраде података;
7) обезбјеђење услова за контролу рада и пословања од стане надлежног органа, и
8) груписање послова у Стручној служби према њиховој сродности, функционалности и локалитету.

У Стручној служби Фонда, поред послова прописаних Статутом Фонда, обављају се и следећи послови:
1) припремају се општа акта неопходна за функционисање и рад Фонда,
2) врши координација послова који се обављају у центрима за социјални рад и службама социјалне заштите на цијелом подручју Републике Српске,
3) уредно води имовина којом Фонд управља и располаже,
4) покреће инцијатива и дају предлози за регулисање правних односа у погледу имовине Фонда,
5) израђују планови и извјештаји о раду Фонда,
6) обављају послови планирања прихода,
7) води књиговодство Фонда, у складу са законом,
8) води благајна исплате готовог новца за Фонд и Стручну службу и послови ликвидације финансијске документације,
9) врши обрачун и исплата плата запослених радника Фонда,
10) врши израда периодичног обрачуна и завршног рачуна Фонда,
11) врше послове у области финансија и књиговодства, и
12) други послови по налогу директора Фонда.

Рад Фонда је јаван. Јавност рада Фонда обезбјеђује се обавјештавањем корисника права, као и јавности о раду Фонда, путем средстава јавног информисања и интернет странице Фонда.