Право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељуПраво на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу може да оствари један од родитеља дјетета са сметњама у развоју најдуже до 30. године живота дјетета, које:

- има трајно оштећење или обољење због којих је потпуно зависно од помоћи и његе другог лица при задовољавању основних животних потреба, са процентом тјелесног оштећења од 100%,

- има потребу за посебном његом на основу налаза и мишљења стручне комисије, у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите,

- није у могућности да се оспособљава за рад у струци кроз наставак школовања, према налазу стручне комисије, у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите,

- не остварује право на смјештај у установу социјалне заштите, здравствену установу или није остварило право на збрињавање у хранитељску породицу, нити остварује право на дневно збрињавање, у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите.

Уколико у породици има двоје или више дјеце која испуњавају наведене услове, право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу може остварити самохрани родитељ ако је незапослен, односно један од назапослених чланова породице са којим родитељ и дјеца живе у домаћинству у висини накнаде за једно дијете.
Изузетно, уколико је самохрани родитељ запослен а има двоје или више дјеце која испуњавају наведене услове, право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу може остварити незапослени члан породице са којим родитељ и дјеца живе у домаћинству у висини накнаде за једно дијете.
Уколико у породици има двоје или више дјеце која испуњавају наведене услове, право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу могу остварити оба родитеља ако су незапослена.
Изузетно, уколико у породици има двоје или више дјеце која испуњавају наведене услове, право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу може остварити један родитељ за једно дијетеуколико је други родитељ запослен.
Уколико је двоје или више дјеце која испуњавају наведене услове, одлуком надлежног органа повјерено једном родитељу, право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу може остварити и један од незапослених чланова породице са којим дјеца и родитељ живе у домаћинству.

Незапосленом брачном или ванбрачном супружнику родитеља дјетета које испуњавају наведене услове, са којим дијете живи у домаћинству, умјесто родитељу, може се признати право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу.

Родитељ-његоватељово право може остварити ако није старији од 65 година и ако је незапослено лице, здравствено способан да пружи посебну његу дјетету са сметњама у развоју, затим да је према мишљењу органа старатељства подобан за пружање посебне његе дјетету, те остале услове прописане Законом.


Висина накнаде за родитеља-његоватеља или његоватеља утврђује се у износу од 100% основице из члана 21. Закона - основице коју одлуком утврђује Влада Републике Српске.

Висина накнаде за родитеља-његоватеља или његоватеља утврђује се у износу од 100% од основице из члана 21. Закона о дјечјој заштити.
Основицу за утврђивање висине права из члана 14, 22. и 36г. овог закона, као и основицу за утврђивање висине цензуса из члана 25. овог закона, почев од 2024. године, утврђује одлуком Влада Републике Српске у проценту од најниже плате у претходној години. Накнада на име овог права, у складу са напријед наведеним, за 2024. годину износи 651,00 КМ.


*Уколико користите Google Chrome, документе преузимате десним кликом на линк и одабиром опције "сачувај везу као..." или "save target as...", а затим да потврдите да желите задржати фајл. Због учесталих проблема са преузимањем докумената у Google Chrome прегледачу, препоручујемо да за преузимање документације користите Mozilla Firefox или Microsoft Edge прегледаче.

Образац захтјева за остваривање/преиспитивање права на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу