Матерински додатак


Право на матерински додатак има свака незапослена мајка за прво троје дјеце у породици, која испуњава прописане услове у погледу законом предвиђених цензуса. Рок за подношење овог захтјева је 30 односно 90 дана од дана рођења дјетета.

Право на матерински додатак од 01.01.2017. године мајка може да оствари ако укупан мјесечни приход по члану породице, остварен шест мјесеци прије подношења захтјева не прелази износ од 93,оо КМ, а катастарски приход по члану породице не прелази износ од 1,9о КМ, односно 6,3о КМ уколико породица не остварује друге приходе и ако каталошка вриједност процијењене покретне имовине не прелази вриједност од 5,000,оо КМ.


Документација која је неопходна за остваривање овог права је иста као за оставаривање права Додатак на дјецу:


 • доказ о незапослености (потврда или увјерење надлежног органа за запошљавање или неки други доказ);
 • извод из матичне књиге рођених за сву дјецу;
 • извод из матичне књиге умрлих (за умрле супружнике и дјецу);
 • фотокопија личних карата оба супружника;
 • доказ о висини прихода за све пунољетне чланове који живе у заједничком домаћинству (лична примања за последњих шест мјесеци прије подношења захтјева);
 • увјерење о катастарском приходу из претходне године;
 • потврду о каталошкој вриједности покретне имовине издату од осигуравајуће куће (копију саобраћајне дозволе за возило, радну машину..);
 • увјерење Пореске управе о укупно пријављеним приходима који подлијежу опорезивању;
 • увјерење о редовном похађању школе за дјецу школског узраста;
 • налаз и мишљење или рјешење о разврставању лица ометених у психо-физичком развоју;
 • рјешење о старатељству односно усвојењу;
 • други докази о спорним чињеницама (нпр: изјава и сл.).

Образац захтјева за матерински додатак

Изјава о члановима заједничког домаћинства – кућна листа