Додатак на дјецу

Додатак на дјецу остварује мајка или друго лице у складу са Законом за прво, друго, треће и четврто дијете у породици у зависности од материјалног положаја породице, распореда рођења и узраста дјеце.
Право на додатак на дјецу остварује се до навршених 15 година живота дјетета уколико се налази на редовном школовању.

Независно од материјалног положаја и без обзира на ред рођења дјетета право на додатак на дјецу се остварује за дјецу и то:
- дијете под старатељством, најдуже до 18 година живота;
- дијете које остварује право на додатак за помоћ и његу другог лица по рјешењу надлежног органа, до навршених 18 година, а уколико је на редовном школовању најдуже до 26 године живота;
- дијете чији родитељ односно усвојитељ остварује право на новчану помоћ по рјешењу надлежног органа, до навршених 18 година живота, а уколико је на редовном школовању најдуже до 26 године живота;
- дијете узраста до три године, уколико је дјетету према налазу овлашћеног доктора медицине потребна појачана њега;
-дијете којем је стручна комисија, у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите, утврдила да се ради о дјетету са оштећењем или обољењем: вида, слуха, говорно-гласовне комуникације, са тјелесним оштећењем, односно хроничним обољењем, са интелектуалним оштећењем, са психичким поремећајем, односно обољењем или са другим оштећењем или обољењем које доводи до потешкоћа у психомоторном и сензомоторном развоју до навршених 18 година.

Висина додатка на дјецу за 2024. годину износи:
· за прво, друго и четврто дијете - 117,18 КМ
· за треће дијете - 169,26 КМ
· за дјецу која право остварују независно од материјалног положаја и без обзира на ред рођења - 208,32 КМ

Материјални услови (мјесечни приходи по члану породице) - цензуси за остваривање права на додатак на дјецу, не смију прелазити износе:
· за породицу са првим и другим дјететом - 140,00 КМ
· за породицу са троје дјеце - 147,00 КМ
· за породицу са четворо дјеце - 161,00 КМ.

Каталошка вриједност процијењене покретне имовине (аутомобил, радна машина и др.) не смије прелазити износ од 9.100,00 КМ.

Основицу за утврђивање висине права из члана 14, 22. и 36г. овог закона, као и основицу за утврђивање висине цензуса из члана 25. овог закона, почев од 2024. године, утврђује одлуком Влада Републике Српске у проценту од најниже плате у претходној години.
Документацију за преиспитивање услова за остваривање права на додатак на дјецу потребно је поднијети у периоду назначеном у рјешењу о остваривању права.

Захтјев за остваривање права на додатак на дјецу и преиспитивање условаза остваривање истог, уз потребну документацију, подноси се на Обрасцу ДД-1. Захтјев за остваривање права подноси се пословници ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту на чијем подручју подносилац захтјева имa пребивалиште, односно сталну или привремену дозволу за боравак странаца.


*Уколико користите Google Chrome, документе преузимате десним кликом на линк и одабиром опције "сачувај везу као..." или "save target as...", а затим да потврдите да желите задржати фајл. Због учесталих проблема са преузимањем докумената у Google Chrome прегледачу, препоручујемо да за преузимање документације користите Mozilla Firefox или Microsoft Edge прегледаче..

Образац захтјева за додатак на дјецу

Изјава о члановима заједничког домаћинства – кућна листа

Потврда