Додатак на дјецу


Право на додатак на дјецу остварује друго, треће и четврто дијете у породици зависно од материјалног стања породице до навршених 15 година живота.

Независно од материјалних услова ово право остварују дјеца погинулих бораца, дјеца цивилних жртава рата и ратних војних инвалида прве и друге категорије-цивиле жртве рата и дјеца без родитељског старања.

Независно од материјалних услова право на додатак на дјецу припрада и за прво дијете по реду рођења уколико је надлежни орган донио акт о разврставању, због ометености у развоју за то дијете, а оно није смјештено у установу социјалне заштите, дијете које је без родитељског старања и дијете чија породица остварује право на материјално обезбјеђење према Закону о социјалној заштити до навршених 19 година живота односно док су обухваћени васпитно образовним програмом.


Цензуси за остваривање права:


а) Право на додатак на дјецу за друго дијете у породици, са почетком трајања од 01.01.2017.године може се остварити ако:

-укупан мјесечни приход по члану породице, остварен шест мјесеци прије подношења захтјева не прелази износ од 81,оо КМ, а катастарски приход по члану породице не прелази износ од 1,9о КМ, што је 3% од мјесечног катастарског прихода на територији Републике Српске, увећаног за 100% по основу ревалоризације;

-породица не остварује друге приходе, а катастарски приход по члану породице не прелази износ од 6,3о КМ, што је 10% од мјесечног катастарског прихода на територији Републике Српске, увећаног за 100% по основу ревалоризације;

-каталошка вриједност процијењене покретне имовине не прелази вриједност од 5.000,оо КМ.


б) Право на додатак на дјецу за треће дијете у породици може се остварити од 01.01.2017. године, ако укупан мјесечни приход по члану породице, остварен шест мјесеци прије подношења захтјева не прелази износ од 85,оо КМ, а катастарски приход по члану породице не прелази износ од 1,9оКМ, односно 6,3о КМ, уколико породица не остварује друге приходе и ако каталошка вриједност процијењене покретне имовине не прелази вриједност од 5.000,ооКМ.


в) додатак на дјецу за четврто дијете у породици може се остварити од 01.01.2017. године, ако укупан мјесечни приход по члану породице, остварен шест мјесеци прије подношења захтјева не прелази износ од 93,оо КМ, а катастарски приход по члану породице не прелази износ од 1,9о КМ, односно 6,3о КМ уколико породица не остварује друге приходе и ако каталошка вриједност процијењене покретне имовине не прелази вриједност од 5,000,оо КМ.


1. Номинални износи за:

-додатак на дјецу за друго и четврто дијете - 35,оо КМ;
-додатак на дјецу за треће дијете - 70,оо КМ;
-додатак на дјецу за категорије дјеце за које је надлежни орган донио акт о разврставању, због ометености у развоју, није смјештено у установу социјалне заштите, која су без родитељског старања и дјецу чија породица остварује право на новчану помоћ, у складу са Законом о социјалној заштити и друге категорије дјеце које остварују ово право, на основу акта надлежног органа Фонда и мишљења надлежног министарства) - 90,оо КМ.


За остваривање овог права потребно је доставити сљедећу документацију:

 • доказ о незапослености (потврда или увјерење надлежног органа за запошљавање или неки други доказ);
 • извод из матичне књиге рођених за сву дјецу;
 • извод из матичне књиге умрлих (за умрле супружнике и дјецу);
 • фотокопија личних карата оба супружника;
 • доказ о висини прихода за све пунољетне чланове који живе у заједничком домаћинству (лична примања за последњих шест мјесеци прије подношења захтјева);
 • увјерење о катастарском приходу из претходне године;
 • потврду о каталошкој вриједности покретне имовине издату од осигуравајуће куће (копију саобраћајне дозволе за возило, радну машину..);
 • увјерење Пореске управе о укупно пријављеним приходима који подлијежу опорезивању;
 • увјерење о редовном похађању школе за дјецу школског узраста;
 • налаз и мишљење или рјешење о разврставању лица ометених у психо-физичком развоју;
 • рјешење о старатељству односно усвојењу;
 • други докази о спорним чињеницама (нпр: изјава и сл.).


Наведена документација није неопходна за дјецу која су ометена у развоју, а нису смјештена у установу социјалне заштите, дјецу без родитељског старања и дјецу чија породица остварује право на материјално обезбјеђење према Закону о социјалној заштити, за наведене категорије је потребна кућна листа и доказ да припадају једној од наведених категорија.

Образац захтјева за додатак на дјецу

Изјава о члановима заједничког домаћинства – кућна листа