Помоћ за опрему новорођенчетаОво право остварује мајка или друго лице у складу са Законом која има пребивалиште у Републици, најмање годину дана прије рођења дјетета. Право се остварује за свако новорођено дијете у породици без обзира на материјални статус породице и мјесто рођења дјетета.

Право може остварити и мајка која је страни држављанин под условом:

- да има стални или привремени боравак у Републици најмање годину дана прије рођења дјетета

- да је дијете рођено на територији Републике и

- да у држави чији је држављанин није корисник права по овом основу.

Ово право се остварује у једнократном новчаном износу од 500,00 КМ.
Захтјев за остваривање права уз потребну документацију подноси се у року од годину дана од дана рођења дјетета на Обрасцу ОП-1.

Иузетно, ово право може остварити мајка која има пребивалиште у Републици, ако отац дјетета има пребивалиште у Републици најмање годину дана прије рођења дјетета.

Захтјев за остваривање права подноси се пословници ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту на чијем подручју подносилац захтјева има пребивалиште, односно дозволу за боравак странаца, односно стални или привремени боравак странаца.

Образац захтјева за помоћ за опрему новорођенчета

Изјава о члановима заједничког домаћинства – кућна листа