Помоћ за опрему новорођенчетаПраво на помоћ за опрему новорођенчета остварује се за свако новорођено дијете у породици без обзира на ред рођења и материјалне услове породице. Ово право остварује свака мајка која има пребивалиште на територији Републике Српске.

Помоћ за опрему новорођенчета се реализује у облику новчаног давања чији се износ одређује одлуком Управног одбора Фонда, а за 2017. годину износи 250,оо КМ.
Рок за подошење захтјева за остваривање овог права је годину дана од дана рођења дјетета.

Захтјев за остваривање овог права подноси се мјесно надлежном центру/служби за социјални рад уз приложену сљедећу документацију:

  • фотокопија личних карата за оба родитеља;
  • извод из матичне књиге рођених за новорођенче (и осталу дјецу уколико се доказује ред рођења дјеце);
  • копија картице са бројем текућег рачуна породиље (уколико жели да исплата иде на текући рачун).

Образац захтјева за помоћ за опрему новорођенчета

Изјава о члановима заједничког домаћинства – кућна листа